O projekte
__________________________________________________________________________________

 


1. Identifikačné údaje o stavbe

Názov stavby:                            Novostavba obytného súboru – Slnečná terasa
Parcela č. 1472/124, 1472/129
Žilina – Hájik

Charakter stavby:                       Bytové domy

2. Základné údaje o stavbe

2.1 Popis funkcie a účelu stavby

    Predmetný objekt je navrhovaný za účelom vytvorenia bytových jednotiek stredného štandardu, ako aj zabezpečenie podporných funkcií bývania (parkovanie a garážovanie osobných áut, oddychové zóny so zeleňou).

2.2 Požiadavky na urbanistické a architektonické riešenie stavby

    Urbanistické riešenie rešpektuje v maximálnej možnej miere danú situáciu v danej lokalite, pri čom stavba naväzuje na okolitú zástavbu, ktorá je charakteru bytových domov.
    Bytové domy sú 5+1 podlažné, pri čom sekcie sú navrhnuté od komunikácie terasovite tak, aby pohľadovo nepôsobili mohutne. Do urbanizmu bytoviek sú kompaktne vsadené aj parkovacie státia vonkajšie. Zástavba má horizontálny charakter zvýraznený aj vo farbách a pohľadoch, so snahou pôsobiť bodovo (nie plošne) v danej lokalite.

2.3 Údaje o prevádzke a kapacity

    Objekt je funkčne členený len v rámci prízemia, kde sa nachádza technické zázemie budovy , pivničné kobky a štyri 1-2 izbové byty. V ostatných podlažiach sa už nachádzajú len byty. Nástup do budovy je v prízemí.
Bytové domy sú navrhnuté ako nízkopodlažné s výťahom.

Celková zastavaná plocha 1 812,52 m2
Celková podlahová plocha bytov  7 128,30 m2
Počet vonkajších státí 66
Počet garáží     10
Počet státí v podzemnej garáži  48
Celkový počet bytov  116

3. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

  Na základe riešenia je stavba členená na tieto stavebné objekty:
SO 01  – Bloky bytových domov – sekcia A,B,C,D
So 01.2 – Podzemná hromadná garáž
So 02 – Rozšírenie vodovodu+ vodovodné prípojky
SO 03 – Splašková kanalizácia
SO 04 – Dažďová kanalizácia
SO 05 – Prípojka VN a trafostanica
SO 06 – NN rozvody v areáli
SO 07 – Verejné osvetlenie
SO 08 – Prípojka SLP
SO 09 – Prípojka plynu
SO 10 – Prístupová komunikácia a parkoviská
SO 11 – Sadové úpravy
SO 12 – Oplotenie areálu

 

 

analitics